Kablee

Ogólne Warunki Sprzedaży Online

​Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Online ("Warunki Sprzedaży") określają zasady i warunki, które będą miały zastosowanie do wszelkich zakupów produktów dokonywanych za pośrednictwem strony Internetowej [www.kablee.com] ("Strona Internetowa"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Sprzedaży przed złożeniem zamówienia. Potwierdzając zapoznanie się z Warunkami Sprzedaży podczas składania zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej, potwierdzają Państwo ich bezwarunkową akceptację.

W niniejszych Warunkach Sprzedaży "Sprzedawca" lub "my" oznacza Kablee S.r.l., spółkę utworzoną zgodnie z prawem włoskim, z siedzibą pod adresem Corso di Porta Romana, 6, 20122 Mediolan (Włochy); "Klient" lub "Państwo" oznacza osobę działającą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, przedsiębiorcę, spółkę lub inną organizację składającą zamówienie ("Zamówienie") na towary dostępne do zakupu i opisane na stronie Internetowej ("Towary"). Niniejsze Warunki Sprzedaży wraz z Potwierdzeniem Zamówienia (zgodnie z definicją poniżej) stanowią Umowę dostawy towarów pomiędzy nami a Klientem. Żadne inne warunki nie mają zastosowania. Umowa nie może być modyfikowana, chyba że wyrazimy zgodę na jej zmianę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kopia niniejszych Warunków Sprzedaży może być przechowywana w formie elektronicznej lub drukowana przez Klientów.

1. Umowa

1.1 Umowa zakupu Towarów za pośrednictwem Strony Internetowej może być zawierana wyłącznie przez Klientów działających w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. niebędących konsumentami. Aby złożyć Zamówienie, Klient musi być zarejestrowany na Stronie Internetowej i założyć Konto, podając numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy. Następnie Klient wybiera Towar na Stronie Internetowej, dodaje go do koszyka, przechodzi do podsumowania zamówienia, a następnie klika na przycisk "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE".

Każde złożone Zamówienie stanowi Państwa ofertę zakupu od nas Towaru. Zamówienia są uzależnione od dostępności Towarów i od naszej akceptacji. Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania, do odmowy przyjęcia Państwa Zamówienia, w szczególności w przypadkach, w których:

(i)  Klient podał nieprawidłowe informacje, w szczególności niepełne lub nieprawidłowe dane dotyczące płatności, nieprawidłowe informacje dotyczące fakturowania; niepełny lub nieprawidłowy adres dostawy lub fałszywe informacje;

(ii) na Stronie Internetowej pojawił się błąd związany z zamówionymi przez Państwa Towarami, na przykład błąd dotyczący ceny lub opisu Towarów wyświetlanych na naszej Stronie Internetowej;

(iii) zamówione przez Państwa Towary nie są już dostępne na naszej Stronie Internetowej;

(iv) zażądali Państwo wysłania Towarów do krajów lub miejsc, które nie są obsługiwane przez naszą Stronę Internetową lub

(v) mamy powody sądzić, że Zamówienie zostało złożone przez podmiot nieupoważniony.

1.2 Wszystkie zamówienia składane za pośrednictwem Strony Internetowej podlegają niniejszym Warunkom Sprzedaży. Żadne warunki ani postanowienia przedłożone przez Klienta, jak również żadne oświadczenia, gwarancje, rękojmie lub inne oświadczenia inne niż te zawarte w niniejszych Warunkach Sprzedaży, na Stronie Internetowej i/lub Potwierdzeniu Zamówienia, ani w żaden inny sposób wyraźnie uzgodnione na piśmie przez Sprzedawcę nie są wiążące dla Sprzedawcy.

1.3 Przed złożeniem Zamówienia oraz w celu dokonania zakupu online, Klient będzie zobowiązany do zaakceptowania niniejszych Warunków Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na końcu strony z podsumowaniem zamówienia, wraz z naszą Polityką Prywatności.

1.4 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wyśle do Klienta na podany przez niego podczas rejestracji na Stronie Internetowej adres wiadomość e-mail potwierdzającą, że Zamówienie zostało prawidłowo otrzymane i jest w trakcie realizacji. Jeśli w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia nie otrzymasz wiadomości e-mail dotyczącej realizacji Zamówienia, zanim złożą Państwo kolejne Zamówienie na te same Towary prosimy o kontakt z nami pod numerem +39 02 91090563 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kablee.com.

Należy pamiętać, że wiadomość e-mail dotycząca realizacji Zamówienia nie oznacza przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie uznaje się za przyjęte, a Umowę za zawartą, dopiero po wysłaniu przez nas Towarów i wysłaniu przez nas Potwierdzenia Zamówienia ("Data Zamówienia"). Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że zastrzegamy sobie prawo do wiążącego przyjęcia Państwa Zamówienia w całości lub w części; dlatego też w przypadku częściowego przyjęcia Towary zostaną wysłane w odpowiedniej części i dostaną Państwo odpowiednią fakturę.

1.5 W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących Państwa Zamówienia lub jeżeli uważają Państwo, że Zamówienie zostało przez nas odrzucone na skutek błędu, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1.4.

 

2. Dostępność produktu

2.1 Dołożymy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić, że ceny i inne informacje dotyczące Towarów wyświetlanych na Stronie Internetowej są prawidłowe i aktualne. Jednakże umieszczenie jakichkolwiek Towarów na naszej Stronie Internetowej nie oznacza ani nie daje gwarancji, że Towary te będą dostępne w momencie, w którym będą Państwo chcieli złożyć Zamówienie na ich zakup.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w informacjach o Towarach wyświetlanych na Stronie Internetowej, w szczególności informacji o cenach, opisie lub dostępności Towarów oraz do zrobienia tego bez uprzedniego powiadomienia Państwa. Zmiany nie będą jednak miały wpływu na cenę, dostępność lub opis jakichkolwiek Towarów, dla których otrzymali Państwo Potwierdzenie Zamówienia.

3. Ceny i płatność

3.1 Ceny Towarów są podane na Stronie Internetowej i zostaną potwierdzone na stronie podsumowania złożonego zamówienia, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w fakturze elektronicznej, którą Klient otrzyma po dokonaniu zakupu. Ceny są cenami za dostarczone Towary [CPT (INCOTERMS) Adres wysyłkowy Klienta] wskazany w momencie składania Zamówienia, łącznie z frachtem, przeładunkiem i opakowaniem, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów w dowolnym momencie, z tym że Sprzedawca nie zmieni ceny jakichkolwiek Towarów po wysłaniu Klientowi Potwierdzenia Zamówienia.

3.2 Ceny nie zawierają (a) podatku od towarów i usług (VAT) oraz (b) żadnych podobnych i innych podatków, ceł, opłat lub innych obciążeń powstałych w związku z wykonaniem Umowy. W stosownych przypadkach podatek od towarów i usług oraz inne podobne opłaty, o których mowa powyżej, zostaną dodane do ceny Towarów na końcu strony podsumowania zamówienia. Koszty dostawy, w stosownych przypadkach, będą naliczane oddzielnie i będą również widoczne na stronie podsumowania zamówienia. W przypadku częściowej wysyłki koszty dostawy zostaną naliczone jednorazowo, chyba że Klient zażąda wysyłki w częściach.

3.3 O ile nie uzgodniono inaczej, Klient dokonuje płatności w momencie składania Zamówienia na Stronie Internetowej. Za Towary zamówione przez Internet można zapłacić kartą kredytową (Visa, Mastercard, Amex), Paypal lub przelewem bankowym. Płatność dokonywana przelewem bankowym jest realizowana i rozliczana przed wysłaniem Towarów, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą. Towary zostaną zafakturowane w dowolnym momencie po powiadomieniu Klienta o ich gotowości do wysyłki wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie od wszelkich zaległych kwot zgodnie z obowiązującym prawem, oraz do zawieszenia wykonania Umowy (w tym wstrzymania wysyłki) w przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie wymagalności wynikającym z Umowy.

3.4 Dokładamy wszelkich starań, aby witryna była bezpieczna oraz aby zapobiegać oszustwom. Wszystkie transakcje na Stronie Internetowej są przetwarzane przy użyciu bezpiecznej bramki płatności online, która szyfruje dane karty w bezpiecznym środowisku hosta. Należy pamiętać, że możemy ograniczyć wysyłkę do niektórych Klientów i krajów w dowolnym momencie i według własnego uznania.

3.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami nie zwalniają Klienta z obowiązku przestrzegania warunków i zasad płatności.

4. Dostawa, ograniczenia w dostawie, ryzyko i prawa własności

4.1 O ile w Umowie nie zostanie wyraźnie określone inaczej, Towary zostaną dostarczone na warunkach CPT (przewóz opłacony do) na adres wysyłkowy Klienta podany w momencie składania Zamówienia; fracht, opakowanie i przeładunek będą naliczane według standardowych stawek Sprzedawcy oraz, o ile na Stronie Internetowej nie zostanie określone inaczej, będą one wliczone w cenę Towarów. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Klienta w momencie dostawy w sposób opisany powyżej, a Klient jest odpowiedzialny za ubezpieczenie Towarów po przejściu na niego ryzyka. Ewentualnie, jeśli w Umowie jest wyraźnie określone, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za ubezpieczenie Towarów po ich dostarczeniu do przewoźnika, takie ubezpieczenie będzie naliczane według standardowych stawek Sprzedawcy. "Ex-works", "FCA", "CPT" i wszelkie inne warunki dostawy stosowane w Umowie są zgodne z definicją w najnowszej wersji reguł Incoterms.

4.2 O ile w Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedawcy nie stwierdzono inaczej, wszystkie okresy podane dla dostawy rozpoczynają się z Datą Zamówienia oraz są jedynie szacunkowe i nie powinny być one traktowane jako wiążące. Terminy dostaw traktuje się jako orientacyjne i liczy się je w dniach roboczych.

4.3 Jeśli Sprzedawca opóźnia się lub nie może wykonać któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu działań lub zaniechań Klienta lub jego przedstawicieli, okres dostawy i cena określona Umową mogą zostać odpowiednio dostosowane.

4.4 Jeśli dostawa jest opóźniona z powodu działania lub zaniechania Klienta, lub jeśli Klient został powiadomiony, że Towary są gotowe do wysyłki, a nie odbiera dostawy lub nie dostarcza odpowiednich instrukcji wysyłkowych, Sprzedawca jest uprawniony do umieszczenia Towarów w odpowiednim magazynie na koszt Klienta. Z chwilą umieszczenia Towarów w magazynie, dostawę uważa się za zakończoną, ryzyko związane z Towarami przechodzi na Klienta, a Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy.

4.5 Towary zakupione za pośrednictwem Strony Internetowej będą wysyłane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

4.6 Własność Towarów przechodzi na Klienta z chwilą ich dostarczenia zgodnie z punktem 4.1.

5. Gwarancja

5.1 Towary sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej objęte są okresem gwarancji udzielanej przez pierwotnego producenta.

5.2 W momencie dostawy Klient powinien dokładnie sprawdzić Towary pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń i/lub wad i/lub braków w zamówionej ilości. Wszelkie roszczenia dotyczące uszkodzeń i/lub wad lub braków powinny być zgłaszane do Sprzedawcy w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty dostawy. Wszelkie roszczenia dotyczące niewidocznych wad wykrytych później przez Klienta powinny być zgłaszane do Sprzedawcy w ciągu 8 (ośmiu) dni od ich wykrycia, a w każdym razie w okresie gwarancji przewidzianym w gwarancji producenta.

5.3 Roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenia, wady lub braki należy zgłaszać Sprzedającemu na piśmie pocztą elektroniczną [info@kablee.com] wraz z dowodem zakupu oraz dowodem uszkodzenia/wady. Przed zwrotem uszkodzonych/wadliwych Towarów, Klient otrzyma upoważnienie do zwrotu materiałów (RMA – return material authorization). Towary uszkodzone/wadliwe powinny zostać zwrócone, po opłaceniu transportu i ubezpieczenia, w ciągu kolejnych 3 (trzech) dni roboczych do Sprzedawcy na adres wskazany w RMA.

5.4 Sprzedawca dokona kontroli Towarów i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia i/lub wady dostarczy zamiennik tak szybko, jak będzie to możliwe ze względów handlowych. Wymienione przedmioty są własnością Sprzedawcy. Zamienniki lub brakujące Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę na adres Klienta wskazany w pierwotnym Zamówieniu. Jeśli Sprzedawca nie będzie w stanie wymienić Towarów, zwróci Klientowi cenę zapłaconą za Towary (wraz z opłatami za pierwotną dostawę). Jeśli Sprzedawca będzie miał uzasadnione podstawy by sądzić, że Towary zwrócone przez Klienta nie są wadliwe/uszkodzone lub zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, zużycia, niezgodności z wymogami Sprzedawcy lub producenta w zakresie przechowywania, instalacji, eksploatacji lub ochrony środowiska, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu i/lub wymiany, a Towary zostaną zwrócone Klientowi na koszt Klienta.

5.5 Powyższe postanowienia stanowią jedyną gwarancję Sprzedawcy oraz jedyny środek prawny przysługujący Klientowi z tytułu naruszenia postanowień umowy. Żadne oświadczenia, gwarancje lub jakiekolwiek warunki, wyrażone wyraźnie lub dorozumiane, nie mają zastosowania w odniesieniu do przydatności handlowej, przydatności do jakiegokolwiek szczególnego celu lub jakiejkolwiek innej kwestii w odniesieniu do jakichkolwiek Towarów.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Niezależnie od innych postanowień Umowy, ale z zastrzeżeniem punktu 6.2 poniżej, całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie straty, zobowiązania, wydatki (w tym związane z ochroną prawną), szkody, roszczenia lub podstawy powództwa, poniesione w ramach lub w związku z Umową, wynikające z lub na skutek naruszenia Umowy, wprowadzenia w błąd, deliktu (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich lub w inny sposób, nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty równej cenie Towarów zakupionych przez Klienta.

6.2 Niezależnie od innych postanowień Umowy, ale bez uszczerbku dla punktu 6.3, Sprzedawca w żadnych okolicznościach, na mocy Umowy lub w związku z Umową, nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za żadną utratę dochodu, utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków, utratę przewidywanych oszczędności, utratę biznesu, utratę kontraktów, utratę wartości firmy lub reputacji, utratę użytkowania, utratę, uszkodzenie lub pogorszenie jakości danych lub jakąkolwiek pośrednią lub wtórną utratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, w jaki sposób do nich doszło i czy wynikają z naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd, deliktu (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub naruszenia praw własności intelektualnej stron trzecich.

6.3 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za (i) rażące niedbalstwo lub działanie umyślne ani za (ii) wszelką odpowiedzialność w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może być ograniczona lub wyłączona na mocy prawa.

7. Siła wyższa

7.1 Niniejsza Umowa (w zakresie nieobejmującym zobowiązania Klienta do zapłaty wszystkich kwot należnych Sprzedającemu na mocy Umowy) może zostać zawieszona, bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku i w zakresie, w jakim jej wykonanie zostanie uniemożliwione lub opóźnione z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony, w szczególności: działania siły wyższej, wojny, konfliktu zbrojnego lub ataku terrorystycznego, zamieszek, pożaru, wybuchu, wypadku, powodzi, sabotażu; decyzji lub działań rządowych (w szczególności, zakazu eksportu lub reeksportu lub nieudzielenia lub cofnięcia obowiązujących pozwoleń na wywóz); lub sporów pracowniczych, strajku, lokautu lub zabezpieczenia tymczasowego.

7.2 Jeżeli którakolwiek ze stron nie będzie mogła wykonać swoich zobowiązań na podstawie powyższej klauzuli przez okres dłuższy niż 30 następujących po sobie dni kalendarzowych, każda ze stron może rozwiązać Umowę w odniesieniu do jej niezrealizowanej części, w drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony, bez ponoszenia odpowiedzialności.

8. Niewykonanie zobowiązania, niewypłacalność i rozwiązanie Umowy

Sprzedawca jest uprawniony, bez uszczerbku dla innych praw, które mu przysługują, do niezwłocznego rozwiązania Umowy, w całości lub w części, poprzez pisemne zawiadomienie Klienta, jeśli Klient nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy i w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o istnieniu naruszenia nie usunie tego naruszenia, o ile w normalnych warunkach jego usunięcie w takim terminie byłoby możliwe, albo nie podjął działań w celu usunięcia naruszenia, jeśli w normalnych warunkach w takim terminie nie można usunąć naruszenia. Sprzedawca jest uprawniony do odzyskania od Klienta zwrotu wszelkich kosztów oraz odszkodowania za szkodę poniesioną przez niego w wyniku takiego odstąpienia.

9. Dane kontaktowe

W celu uzyskania informacji dotyczących Strony Internetowej, Towarów oferowanych do sprzedaży na Stronie Internetowej i/lub Państwa Zamówienia, prosimy o kontakt pod adresem info@kablee.com lub pod numerem +39 02 91090563.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Dane i informacje podane przez Klienta podczas rejestracji na Stronie Internetowej i zakupów będą wykorzystywane przez Sprzedawcę działającego jako administrator danych w celu przetworzenia Zamówienia, dostarczenia zamówionych Towarów lub Usług oraz w innych ograniczonych celach, opisanych w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.kablee.com/en/privacy-policy-cookie-restriction-mode, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych.

10.2 Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania warunków umowy lub jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego, a także żaden sposób postępowania, nie będą uważane za dalsze zrzeczenie się żadnych innych naruszeń lub niedotrzymania warunków umowy lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka naprawczego, chyba że takie zrzeczenie się jest wyrażone na piśmie i podpisane przez stronę, która ma być zobowiązana.

10.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy jest nieważne na mocy jakiejkolwiek ustawy lub przepisu prawa, postanowienie takie, wyłącznie w tym zakresie, będzie uważane za pominięte bez wpływu na ważność pozostałej części Umowy.

10.4 Klient nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

10.5 Umowa jest pod każdym względem interpretowana zgodnie z prawem włoskim, z wyłączeniem jednak wpływu na nie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Mediolanie.

10.6 Nagłówki do klauzul i postanowień Umowy mają jedynie charakter redakcyjny i nie powinny mieć wpływu na ich interpretację.

10.7 Dla wszystkich zawiadomień i oświadczeń związanych z Umową należy zachować formę pisemną.